NGHỆ THUẬT FLUTTER : CÁC CÁCH QUẢN LÝ STATE TRONG FLUTTER – Provider Basic

Provider trong Flutter là một trong những kiến thức cơ bản mà bất cứ lập trình viên Flutter nào cần phải được nắm vững. Provider trong lập trình Flutter được coi như là một bản…

NGHỆ THUẬT FLUTTER : CÁC CÁCH QUẢN LÝ STATE TRONG FLUTTER – setState

Trong lập trình Flutter, setState là cách cập nhật trạng thái cơ bản, phổ biến và hầu hết đều được dùng trong xây dựng ứng dụng Flutter.

Hàm setState trong Flutter sẽ giúp cập…

NGHỆ THUẬT FLUTTER : CÁC CÁCH QUẢN LÝ STATE TRONG FLUTTER – InheritedWidget

InheritedWidget là một trong những cách quản lý State (State Management) cơ bản, sơ khai nhất trong lập trình Flutter. I. InheritedWidget dùng để làm gì ? – Dùng để truyền data giữa Widget tổ…