Nghệ thuật Flutter : Các cách quản lý State trong Flutter – Tổng quan

Về cách quản lý State ( State management ) có rất nhiều cách trong lập trình Flutter. Quản lý State quyết định nhiều đến kiến trúc của ứng dụng Flutter. Trong lập trình Flutter, Tạo…