Flutter Tutorial – 2.3 Cấu trúc rẽ nhánh, vòng lặp trong ngôn ngữ Dart

Tiếp theo trong Flutter tutorial, trong chương về ngôn ngữ Dart, Báo Flutter xin gửi đến các bạn các cấu trúc cơ bản trong lập trình ngôn ngữ dart.

Trước khi đến với tìm hiểu các cấu trúc, Báo Flutter xin nhắc lại các toán tử. Trong ngôn ngữ Dart thì các toán tử cũng giống như các ngôn ngữ khác, gồm 3 loại toán tử :
+ Toán tử số học
+ Toán tử gán
+ Toán tử so sánh

Mời các bạn nhìn lại:
* Toán tử số học

*Toán tử gán

*Toán tử so sánh

Bây giờ viết chương trình giải bài toán dưới đây với các cấu trúc rẽ nhánh khác nhau.

Bài toán đơn giản: Nhập vào một số và đưa ra kết luận số đó là chẵn hay lẻ ?

I. Cấu trúc rẽ nhánh

* Cấu trúc if…else

Trong file lib của project, chúng ta tạo file : cau_truc_re_nhanh.dart, và nhập nội dung như bên dưới:

Để chạy thử, bạn vào file main.dart trong package: bin, khai báo và nhập code như bên dưới:

Đây là kết quả :

* Cấu trúc rẽ nhánh Switch … case

Vẫn bài toán trên, chúng ta dùng cấu trúc switch … case .
Tiếp tục trong file : cau_truc_re_nhanh.dart, thêm hàm bên dưới:

Kết quả sau khi chạy trong file main.dart là :

* Cấu trúc vòng lặp

+ Cấu trúc vòng for
Tạo file: cau_truc_vong_lap.dart trong package: lib, nhập đoạn code bên dưới:

+ Cấu trúc vòng for..in
Trong file cau_truc_vong_lap.dart, nhập đoạn code :

+ Cấu trúc While
Trong file cau_truc_vong_lap.dart, nhập đoạn code :

+ Cấu trúc Do While
Trong file cau_truc_vong_lap.dart, nhập đoạn code :

Các từ khoá : return , continue, break

– return : trả về giá trị và kết thúc vòng lặp
– continue: khi gặp continue, thì chuyển đến vòng lặp tiếp theo luôn
– break: thoát ra khỏi vòng lặp

Kết luận: Vậy là trong ngôn ngữ Dart, các cấu trúc rẽ nhánh, vòng lặp cũng tương tự như một số ngôn ngữ khác như Java, Swift..
Bài tập trong phần này sẽ là :

Nhập các số tự nhiên từ bàn phím liên tục và tính tổng của các số đó cho đến khi tổng của nó lớn hơn 50 thì dừng lại.

Hẹn gặp lại ở bài viết tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *