NGHỆ THUẬT FLUTTER : CÁC CÁCH QUẢN LÝ STATE TRONG FLUTTER – setState

Trong lập trình Flutter, setState là cách cập nhật trạng thái cơ bản, phổ biến và hầu hết đều được dùng trong xây dựng ứng dụng Flutter.

Hàm setState trong Flutter sẽ giúp cập…